CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Số dư theo Sàn giao dịch

Tất cả các loại tiền tệ với số lượng và giá trị của chúng được nhóm theo Sàn giao dịch hoặc Trade-Group. Trade-Groups có thể được đặt trên trang Nhập Coins bằng cách chuyển chế độ xem bảng thành "Mở rộng".


Hiển thị tất cả tài sản hiện tại với giá trong quá khứ vào: hoặc
Cài đặt này sẽ sử dụng giá trong quá khứ cụ thể cho tất cả tài sản bạn hiện sở hữu. Tổng số tài sản bạn có vào ngày hôm đó không được bao gồm.
Nếu bạn muốn xem tài sản và giá thực tế của mình một ngày trước đó, vui lòng sử dụng cài đặt 'Ngày Cuối' trong Bộ lọc bên dưới.
Bạn cũng có thể sử dụng chức năng lọc cho ngày cuối và giá trong quá khứ kết hợp để tính toán, chẳng hạn như tất cả tài sản của bạn kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 với giá Coins từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.
CoinTracking · Chart
Lọc (56/56)
 • Loại giao dịch (40/40)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (12/12)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (4/4)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
  • Khoảng thời gian (tất cả)
  • xóa bộ lọc ngày
  • Ngày bắt đầu:
  • Start time:
  • Ngày cuối:
  • End time:

Manual Balance

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
399,987.01000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC 17,538,726,411.36 USD 399,987.01000000 BTC
-400,000.00000000 GALA 0.00 USD 0.00000000 BTC -11,813.72 USD -0.26942281 BTC
2.00000000 NEAR 0.00 USD 0.00000000 BTC 4.74 USD 0.00010814 BTC
7,400.00000000 XCAD 0.00 USD 0.00000000 BTC 8,168.63 USD 0.18629312 BTC
-1.00000000 ETH 0.00 USD 0.00000000 BTC -2,260.33 USD -0.05154886 BTC
-75.00000000 USDT 0.00 USD 0.00000000 BTC -75.00 USD -0.00171044 BTC
-375,004.00000000 ZIL 0.00 USD 0.00000000 BTC -8,700.86 USD -0.19843124 BTC
-35,004.00000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -37,689.62 USD -0.85954693 BTC
88.00000000 RON 0.00 USD 0.00000000 BTC 19.07 USD 0.00043483 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 17,538,674,064.27 USD 399,985.81617581 BTC

$frecklefeather89 Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
1.05922978 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC 46,445.36 USD 1.05922978 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 46,445.36 USD 1.05922978 BTC

507763522 Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-4,425.00000000 USD 0.00 USD 0.00000000 BTC -4,425.00 USD -0.10091625 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -4,425.00 USD -0.10091625 BTC

cashapp Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
200.00000000 CHF 0.00 USD 0.00000000 BTC 228.57 USD 0.00521278 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 228.57 USD 0.00521278 BTC

Coinbase Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
399.00000000 ADA 0.00 USD 0.00000000 BTC 179.27 USD 0.00408839 BTC
0.00000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 179.27 USD 0.00408839 BTC

Gemini Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-8.70986200 SOL2 0.00 USD 0.00000000 BTC -559.59 USD -0.01276208 BTC
518.57600000 USD 0.00 USD 0.00000000 BTC 518.58 USD 0.01182661 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -41.01 USD -0.00093547 BTC

Kraken Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
3.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC 131,544.72 USD 3.00000000 BTC
-7,000.00000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -7,537.06 USD -0.17188974 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 124,007.66 USD 2.82811026 BTC

kucoint Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
841.32300000 USDT 0.00 USD 0.00000000 BTC 841.32 USD 0.01918716 BTC
-790.84360000 ATOS 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 841.32 USD 0.01918716 BTC

Ledger Live Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
0.01779490 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC 780.28 USD 0.01779490 BTC
-500.00000000 EURO 0.00 USD 0.00000000 BTC -0.05 USD -0.00000115 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 780.23 USD 0.01779375 BTC

Mt. Gox Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
888,888,888.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC 38,976,213,294,357.12 USD 888,888,888.00000000 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 38,976,213,294,357.12 USD 888,888,888.00000000 BTC

Phantom Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-8.54000000 SOL2 0.00 USD 0.00000000 BTC -548.68 USD -0.01251319 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -548.68 USD -0.01251319 BTC

TradeORG Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
0.00000000 SATOX 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC

Tổng giá trị

Tên Giá trị lúc giao dịch trong USD Giá trị lúc giao dịch trong BTC Giá trị hiện tại trong USD Giá trị hiện tại trong BTC
Manual Balance 0.00 USD 0.00000000 BTC 17,538,674,064.27 USD 399,985.81617581 BTC
$frecklefeather89 Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 46,445.36 USD 1.05922978 BTC
507763522 Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -4,425.00 USD -0.10091625 BTC
cashapp Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 228.57 USD 0.00521278 BTC
Coinbase Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 179.27 USD 0.00408839 BTC
Gemini Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -41.01 USD -0.00093547 BTC
Kraken Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 124,007.66 USD 2.82811026 BTC
kucoint Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 841.32 USD 0.01918716 BTC
Ledger Live Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 780.23 USD 0.01779375 BTC
Mt. Gox Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 38,976,213,294,357.12 USD 888,888,888.00000000 BTC
Phantom Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -548.68 USD -0.01251319 BTC
TradeORG Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 38,993,752,135,889.11 USD 889,288,877.63543308 BTC
Tổng giá trị Coin theo Sàn giao dịch

Tổng giá trị tài khoản theo Sàn giao dịch


Tổng giá trị Coin: Tổng giá trị của tất cả các Coin (không bao gồm tiền pháp định) được nhóm theo Sàn giao dịch hoặc Trade-Group.
Tổng giá trị tài khoản: Tổng giá trị của TẤT CẢ các loại tiền tệ (bao gồm Tiền pháp định) được nhóm theo Sàn giao dịch hoặc Trade-Group.
Cả hai biểu đồ hình tròn chỉ chứa các giá trị dương.