CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Số dư theo Sàn giao dịch

Tất cả các loại tiền tệ với số lượng và giá trị của chúng được nhóm theo Sàn giao dịch hoặc Trade-Group. Trade-Groups có thể được đặt trên trang Nhập Coins bằng cách chuyển chế độ xem bảng thành "Mở rộng".


Hiển thị tất cả tài sản hiện tại với giá trong quá khứ vào: hoặc
Cài đặt này sẽ sử dụng giá trong quá khứ cụ thể cho tất cả tài sản bạn hiện sở hữu. Tổng số tài sản bạn có vào ngày hôm đó không được bao gồm.
Nếu bạn muốn xem tài sản và giá thực tế của mình một ngày trước đó, vui lòng sử dụng cài đặt 'Ngày Cuối' trong Bộ lọc bên dưới.
Bạn cũng có thể sử dụng chức năng lọc cho ngày cuối và giá trong quá khứ kết hợp để tính toán, chẳng hạn như tất cả tài sản của bạn kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 với giá Coins từ ngày 31 tháng 12 năm 2020.
CoinTracking · Chart

Tiền tệ được nhóm theo Sàn giao dịch

Lọc (58/58)
 • Loại giao dịch (40/40)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (16/16)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (2/2)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Khoảng thời gian (tất cả)
 • xóa bộ lọc ngày
 • Ngày bắt đầu:
 •  
 • Ngày cuối:


Số dư tính thủ công

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
0.00220000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000008 BTC
134.40000000 GBP 0.00 USD 0.00000000 BTC 165.04 USD 0.00590313 BTC
-2,791,652.17655030 USD 0.00 USD 0.00000000 BTC -2,791,652.18 USD -99.85289095 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -2,791,487.14 USD -99.84698774 BTC


Binance Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Bison Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-20,100.00000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -21,542.78 USD -0.77055041 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -21,542.78 USD -0.77055041 BTC


Bitcoin Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Bitforex Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Bitstamp Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-4,371.43000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -4,685.21 USD -0.16758245 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -4,685.21 USD -0.16758245 BTC


Bittrex Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-385.00000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -412.64 USD -0.01475930 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -412.64 USD -0.01475930 BTC


Coinbase Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-3,121.04000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -3,345.07 USD -0.11964769 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -3,345.07 USD -0.11964769 BTC


cRYPTO.COM Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-4.00000000 USD 0.00 USD 0.00000000 BTC -4.00 USD -0.00014307 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -4.00 USD -0.00014307 BTC


HitBTC Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-100.00000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -107.18 USD -0.00383358 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -107.18 USD -0.00383358 BTC


Kraken Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-1,874.21000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -2,008.74 USD -0.07184942 BTC
-4,760.00000000 USD 0.00 USD 0.00000000 BTC -4,760.00 USD -0.17025751 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -6,768.74 USD -0.24210693 BTC


KuCoin Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Ledger Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


Okex Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-3,916,327.23451200 USD 0.00 USD 0.00000000 BTC -3,916,327.23 USD -140.08070187 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -3,916,327.23 USD -140.08070187 BTC


Poloniex Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
-991.96000000 EUR 0.00 USD 0.00000000 BTC -1,063.16 USD -0.03802762 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -1,063.16 USD -0.03802762 BTC


Young Số dư

Số tiền (Số lượng) Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC

Tổng giá trị

Tên Giá trị lúc giao dịch trong USD Giá trị lúc giao dịch trong BTC Giá trị hiện tại trong USD Giá trị hiện tại trong BTC
Số dư tính thủ công 0.00 USD 0.00000000 BTC -2,791,487.14 USD -99.84698774 BTC
Binance Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Bison Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -21,542.78 USD -0.77055041 BTC
Bitcoin Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Bitforex Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Bitstamp Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -4,685.21 USD -0.16758245 BTC
Bittrex Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -412.64 USD -0.01475930 BTC
Coinbase Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -3,345.07 USD -0.11964769 BTC
cRYPTO.COM Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -4.00 USD -0.00014307 BTC
HitBTC Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -107.18 USD -0.00383358 BTC
Kraken Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -6,768.74 USD -0.24210693 BTC
KuCoin Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Ledger Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
Okex Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -3,916,327.23 USD -140.08070187 BTC
Poloniex Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC -1,063.16 USD -0.03802762 BTC
Young Số dư 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC -6,745,743.15 USD -241.28434066 BTC
Tổng giá trị Coin theo Sàn giao dịch

Tổng giá trị tài khoản theo Sàn giao dịch


Tổng giá trị Coin: Tổng giá trị của tất cả các Coin (không bao gồm tiền pháp định) được nhóm theo Sàn giao dịch hoặc Trade-Group.
Tổng giá trị tài khoản: Tổng giá trị của TẤT CẢ các loại tiền tệ (bao gồm Tiền pháp định) được nhóm theo Sàn giao dịch hoặc Trade-Group.
Cả hai biểu đồ hình tròn chỉ chứa các giá trị dương.