CoinTracking mobile
This coin will be treated as a NFT and displayed in the NFT Center.

A custom price is always set in BTC, regardless of whether you select another currency.
Asset values will be calculated based on the BTC price on the transaction date.
Forcing the custom price ignores the CoinTracking price history, if any.

Đặt giá tùy chỉnh và chuyển đổi sang NFT

Bạn có thể đặt giá tùy chỉnh cho tất cả các coins bạn sở hữu.
Điều này hữu ích cho các ICO chưa được liệt kê trên bất kỳ sàn giao dịch nào. Bạn cũng có thể sử dụng nó để ghi đè giá coin hiện có bằng giá tùy chỉnh.
Bạn có thể chuyển đổi coins sang NFT. Sau đó, những NFT đó sẽ được hiển thị trong Trung tâm NFT.

Cách đặt giá tùy chỉnh hoặc chuyển đổi sang NFT

Chỉnh sửa Coin NFT Giá tùy chỉnh Áp đặt Giá Số tiền (Số lượng) Giá trị tính bằng USD
Tiền điện tử:
2.22 BTC   =   59,832.09 $
 
Khác:
 
Tiền tệ:
-2.00 EUR   =   -2.12 $
     
Tổng Coins: 59,861.46 $
Tổng tiền tệ: -2.12 $
(?)
Tổng giá trị là chênh lệch giữa thu nhập và chi tiêu.
Xem trang Lãi đã hiện thực hóa thực và chưa hiện thực hóa để biết cách tính lãi của bạn.
Tổng giá trị:
  59,859.34 $
     
Bộ lọc đang hoạt động. Một số coins có thể bị ẩn.
Cập nhật mới nhất 9 tối thiểu và 54 giây trước
Tải lại!