CoinTracking mobile
Your selected language 中文 is not fully translated. We recommend to use English or German instead.

你正在观看一段现场演示。免费注册 以开始使用。

arrow

平均购买价格

此页计算你所持有所有货币的平均购买价值。

和(未)实现盈利计算不同,所有的买入和卖出都在这里累加,以计算出每个货币的均值。


如何计算?


我们根据如下公式计算货币的平均价值:

购买1(比特币数量×买入价格)+ 购买2(比特币数量×买入价格)+...- 出售1(比特币数量×卖出价格)- ...

你货币的平均买入价格将与货币的当前价格进行计算和对比。
基于平均价格和当前价格,计算每种货币的损益。

平均买入价格和平均卖出价格也可以单独计算。这个页面上还能做什么事情?

 • 检查买入均价,市场当前价格以及所有货币的损益
 • 开始单独计算平均买入价格和平均卖出价格。
 • 开始所有计算,用USD或者BTC计价
 • 通过表格下面的链接来检查细节计算
 • 每个买入货币的列表。你能在损益页面的“所有交易未实现损益”的表格中找到更详细的列表。

可能的问题和解决方案

 • 为什么我的购买价值是负的:
  当你已经获利很多以至于不可能出现损失的时候,你的购买价值就会是负的。举例说明:你以100美元买入1,000,000开发币,一个星期后1,000,000开发币值400美元。你以200美元出售一半,这样你已经收益了100美元并还剩500,000开发币。在这种情况下你的购买价值就是负的,因为你的收益已经超过了一开始的购买价值。即使开发币的价格跌到0你也不会有损失,而一直会有至少100美元的收益。
 • 我这里的值不匹配实现和未实现的损益:
  和(未)实现盈利计算不同,所有的买入和卖出都在这里累加,以计算出每个货币的均值。
  因为是不同的计算,结果可能不同。
  为了能更好理解,分别显示买入和卖出可能会有帮助。
 • 价值好像是错的:
  请保证所有输入CoinTracking的买入和卖出时完整并且正确的。 如果买入货币遗失,会导致警告和结果计算的错误! (了解更多)。

你的货币的购买价值

共同显示
为 USD
共同显示
为BTC
分币种
显示为 USD
分币种
显示BTC

电子货币 Ø 购买价值
由你在此输入
当前卖出价值
当前市场价值
收益 / 损失
计算得到
  每1个电子货币   ∑ 所有电子货币 每1个电子货币   ∑ 所有电子货币 每1个电子货币 ∑ 所有电子货币 百分比  
0 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
WMTK 0.168021 $   8401.06 $ 0.000000 $   0.00 $ -0.168021 $ -8401.06 $ -100.00%  
BTC 0.000000 $   0.00 $ 50825.770000 $   5754150196.66 $ 50825.770000 $ 5754150196.66 $ 0.00%  
ADA 0.000000 $   0.00 $ 1.406427 $   -10336.12 $ 1.406427 $ -10336.12 $ 0.00%  
BAND 0.000000 $   0.00 $ 6.139417 $   104.20 $ 6.139417 $ 104.20 $ 0.00%  
BNB 0.000000 $   0.00 $ 599.263168 $   110.11 $ 599.263168 $ 110.11 $ 0.00%  
BUSD 0.000000 $   0.00 $ 0.999069 $   1818.72 $ 0.999069 $ 1818.72 $ 0.00%  
CAKE 0.000000 $   0.00 $ 12.372214 $   -37.12 $ 12.372214 $ -37.12 $ 0.00%  
CELO 0.000000 $   0.00 $ 3.848190 $   96.20 $ 3.848190 $ 96.20 $ 0.00%  
DOT2 0.000000 $   0.00 $ 29.530080 $   59.06 $ 29.530080 $ 59.06 $ 0.00%  
ENJ 0.000000 $   0.00 $ 2.884363 $   330.58 $ 2.884363 $ 330.58 $ 0.00%  
ETH 0.000000 $   0.00 $ 4417.902460 $   -12152.87 $ 4417.902460 $ -12152.87 $ 0.00%  
FIS 0.000000 $   0.00 $ 1.362437 $   -28.61 $ 1.362437 $ -28.61 $ 0.00%  
HERO2 0.000000 $   0.00 $ 0.210799 $   0.00 $ 0.210799 $ 0.00 $ 0.00%  
IMX2 0.000000 $   0.00 $ 5.723230 $   -22818.52 $ 5.723230 $ -22818.52 $ 0.00%  
LINK 0.000000 $   0.00 $ 22.667443 $   -1239.33 $ 22.667443 $ -1239.33 $ 0.00%  
LIT2 3.430779 $   -542.41 $ 3.456146 $   -546.42 $ 0.025366 $ -4.01 $ 0.74%  
MANA 0.004084 $   5.50 $ 3.765070 $   5070.31 $ 3.760986 $ 5064.81 $ 92087.41%  
NEAR 0.000000 $   0.00 $ 9.386583 $   84.48 $ 9.386583 $ 84.48 $ 0.00%  
NOIA 0.000000 $   0.00 $ 0.279014 $   142.22 $ 0.279014 $ 142.22 $ 0.00%  
PHB 0.000000 $   0.00 $ 0.542656 $   0.03 $ 0.542656 $ 0.03 $ 0.00%  
SAN 0.000000 $   0.00 $ 0.379291 $   0.90 $ 0.379291 $ 0.90 $ 0.00%  
SAND 0.000000 $   0.00 $ 5.334614 $   -12.70 $ 5.334614 $ -12.70 $ 0.00%  
SHIB 0.000000 $   0.00 $ 0.000037 $   930.35 $ 0.000037 $ 930.35 $ 0.00%  
SOL2 0.000000 $   0.00 $ 193.780978 $   112.39 $ 193.780978 $ 112.39 $ 0.00%  
TIME2 0.000000 $   0.00 $ 5341.776087 $   5435.26 $ 5341.776087 $ 5435.26 $ 0.00%  
UFO3 0.000000 $   0.00 $ 0.000026 $   0.00 $ 0.000026 $ 0.00 $ 0.00%  
USDT -0.118986 $   671.22 $ 1.000000 $   -5641.20 $ 1.118986 $ -6312.43 $ 940.44%  
XRP 0.000000 $   0.00 $ 0.871114 $   101.73 $ 0.871114 $ 101.73 $ 0.00%  
[点击这里查看详细计算过程]

每种电子货币的余额信息


Dec 08,2021 - 12:43 0 天前
提币: 1.00 BTC


Dec 07,2021 - 10:34 1 天前
买入: 0.06 BTC 卖出: 2700.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,05818618 BTC @ 50825,77 $ = 2957,36 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
2957,36 USD


Dec 06,2021 - 11:28 2 天前
买入: 0.00 BTC 卖出: 51150.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00190000 BTC @ 50825,77 $ = 96,57 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
96,57 USD


Dec 03,2021 - 16:39 5 天前
买入: 0.05 BTC 卖出: 2500.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,04914785 BTC @ 50825,77 $ = 2497,98 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
2497,98 USD


Dec 02,2021 - 23:06 5 天前
买入: 113213.00 BTC 卖出: 2546274893.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 22491,01 $ = 2546274893,00 USD
目前 BTC 的价值: 113213,00000000 BTC @ 50825,77 $ = 5754137899,01 USD
如果价格跌至22491.01,将不会有收益 USD/BTC (-55,7%) 收益: 125,98%
3207863006,01 USD


Nov 26,2021 - 08:53 12 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 16,2021 - 19:07 22 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 16,2021 - 19:06 22 天前
提币: 0.00 BTC


Nov 16,2021 - 18:58 22 天前
充值: 0.05 BTC


Nov 16,2021 - 18:57 22 天前
提币: 0.05 BTC


Nov 11,2021 - 11:53 27 天前
买入: 0.03 BTC 卖出: 57.10 LINK
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,03173571 BTC @ 50825,77 $ = 1612,99 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1612,99 USD


May 20,2021 - 16:02 202 天前
充值: 0.00 BTC


May 19,2021 - 18:16 203 天前
充值: 2.20 BTC


May 17,2021 - 17:04 205 天前
充值: 0.00 BTC


May 13,2021 - 20:45 209 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 0.00 0
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10098727 BTC @ 50825,77 $ = 5132,76 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
5132,76 USD


May 13,2021 - 17:05 209 天前
充值: 0.00 BTC


May 10,2021 - 17:01 212 天前
充值: 0.00 BTC


May 06,2021 - 16:59 216 天前
充值: 0.00 BTC


May 03,2021 - 16:56 219 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 29,2021 - 17:21 223 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 26,2021 - 17:21 226 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 22,2021 - 20:22 230 天前
充值: 2.20 BTC


Apr 22,2021 - 17:19 230 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 19,2021 - 17:16 233 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 15,2021 - 17:12 237 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 13,2021 - 17:10 239 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 12,2021 - 17:07 240 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 11,2021 - 17:11 241 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 08,2021 - 17:09 244 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 05,2021 - 17:07 247 天前
充值: 0.00 BTC


Apr 01,2021 - 17:06 251 天前
充值: 0.00 BTC


Mar 29,2021 - 17:05 254 天前
充值: 0.00 BTC


Mar 25,2021 - 16:04 258 天前
充值: 0.00 BTC


Mar 22,2021 - 16:02 261 天前
充值: 0.00 BTC


Mar 18,2021 - 16:01 265 天前
充值: 0.00 BTC


Mar 15,2021 - 15:58 268 天前
充值: 0.00 BTC


Mar 11,2021 - 15:56 272 天前
充值: 0.00 BTC


Mar 08,2021 - 15:55 275 天前
充值: 0.00 BTC


Mar 04,2021 - 15:52 279 天前
充值: 0.00 BTC


Mar 01,2021 - 15:51 282 天前
充值: 0.00 BTC


Feb 25,2021 - 15:48 286 天前
充值: 0.00 BTC


Feb 22,2021 - 15:47 289 天前
充值: 0.00 BTC


Feb 18,2021 - 15:45 293 天前
充值: 0.00 BTC


Feb 15,2021 - 15:44 296 天前
充值: 0.00 BTC


Feb 11,2021 - 15:41 300 天前
充值: 0.00 BTC


Feb 08,2021 - 15:51 303 天前
充值: 0.00 BTC


Feb 04,2021 - 15:38 307 天前
充值: 0.00 BTC


Feb 01,2021 - 15:37 310 天前
充值: 0.00 BTC


Jan 28,2021 - 15:36 314 天前
充值: 0.00 BTC


Jan 25,2021 - 15:34 317 天前
充值: 0.00 BTC


Jan 21,2021 - 15:34 321 天前
充值: 0.00 BTC


Jan 18,2021 - 15:32 324 天前
充值: 0.00 BTC


Jan 14,2021 - 15:31 328 天前
充值: 0.00 BTC


Jan 11,2021 - 15:29 331 天前
充值: 0.00 BTC


Jan 07,2021 - 15:28 335 天前
充值: 0.00 BTC


Jan 04,2021 - 15:28 338 天前
充值: 0.00 BTC


Dec 31,2020 - 15:27 342 天前
充值: 0.00 BTC


Dec 28,2020 - 15:25 345 天前
充值: 0.00 BTC


Dec 24,2020 - 15:25 349 天前
充值: 0.00 BTC


Dec 21,2020 - 15:25 352 天前
充值: 0.00 BTC


Dec 17,2020 - 15:28 356 天前
充值: 0.00 BTC


Dec 14,2020 - 15:26 359 天前
充值: 0.00 BTC


Dec 10,2020 - 15:25 363 天前
充值: 0.00 BTC


Dec 07,2020 - 15:24 366 天前
充值: 0.00 BTC


Dec 03,2020 - 15:23 370 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 30,2020 - 15:23 373 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 26,2020 - 15:23 377 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 23,2020 - 15:23 380 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 19,2020 - 15:22 384 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 16,2020 - 15:22 387 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 12,2020 - 15:21 391 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 09,2020 - 15:20 394 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 05,2020 - 15:21 398 天前
充值: 0.00 BTC


Nov 02,2020 - 15:20 401 天前
充值: 0.00 BTC


Oct 29,2020 - 15:20 405 天前
充值: 0.00 BTC


Oct 26,2020 - 15:19 408 天前
充值: 0.00 BTC


Oct 22,2020 - 16:19 412 天前
充值: 0.00 BTC


Oct 19,2020 - 16:19 415 天前
充值: 0.00 BTC


Oct 15,2020 - 16:18 419 天前
充值: 0.00 BTC


Oct 12,2020 - 16:18 422 天前
充值: 0.00 BTC


Oct 08,2020 - 16:17 426 天前
充值: 0.00 BTC


Oct 05,2020 - 16:17 429 天前
充值: 0.00 BTC


Oct 01,2020 - 16:17 433 天前
充值: 0.00 BTC


Sep 28,2020 - 16:16 436 天前
充值: 0.00 BTC


Sep 24,2020 - 16:16 440 天前
充值: 0.00 BTC


Sep 21,2020 - 16:16 443 天前
充值: 0.00 BTC


Sep 17,2020 - 16:15 447 天前
充值: 0.00 BTC


Sep 16,2020 - 22:01 447 天前
提币: 0.90 BTC


Sep 14,2020 - 16:14 450 天前
充值: 0.00 BTC


Sep 10,2020 - 16:14 454 天前
充值: 0.00 BTC


Sep 07,2020 - 16:14 457 天前
充值: 0.00 BTC


Sep 03,2020 - 16:14 461 天前
充值: 0.00 BTC


Aug 31,2020 - 16:13 464 天前
充值: 0.00 BTC


Aug 27,2020 - 16:12 468 天前
充值: 0.00 BTC


Aug 24,2020 - 16:12 471 天前
充值: 0.00 BTC


Aug 20,2020 - 16:11 475 天前
充值: 0.00 BTC


Aug 17,2020 - 16:10 478 天前
充值: 0.00 BTC


Aug 13,2020 - 16:10 482 天前
充值: 0.00 BTC


Aug 13,2020 - 09:36 482 天前
提币: 1.75 BTC


Aug 10,2020 - 16:10 485 天前
充值: 0.00 BTC


Aug 08,2020 - 09:02 487 天前
提币: 1.75 BTC


Feb 13,2020 - 16:30 664 天前
提币: 0.06 BTC


Feb 13,2020 - 12:45 664 天前
充值: 0.06 BTC