CoinTracking mobile
Your selected language 中文 is not fully translated. We recommend to use English or German instead.

你正在观看一段现场演示。免费注册 以开始使用。

arrow

平均购买价格

此页计算你所持有所有货币的平均购买价值。

和(未)实现盈利计算不同,所有的买入和卖出都在这里累加,以计算出每个货币的均值。


如何计算?


我们根据如下公式计算货币的平均价值:

购买1(比特币数量×买入价格)+ 购买2(比特币数量×买入价格)+...- 出售1(比特币数量×卖出价格)- ...

你货币的平均买入价格将与货币的当前价格进行计算和对比。
基于平均价格和当前价格,计算每种货币的损益。

平均买入价格和平均卖出价格也可以单独计算。这个页面上还能做什么事情?

 • 检查买入均价,市场当前价格以及所有货币的损益
 • 开始单独计算平均买入价格和平均卖出价格。
 • 开始所有计算,用USD或者BTC计价
 • 通过表格下面的链接来检查细节计算
 • 每个买入货币的列表。你能在损益页面的“所有交易未实现损益”的表格中找到更详细的列表。

可能的问题和解决方案

 • 为什么我的购买价值是负的:
  当你已经获利很多以至于不可能出现损失的时候,你的购买价值就会是负的。举例说明:你以100美元买入1,000,000开发币,一个星期后1,000,000开发币值400美元。你以200美元出售一半,这样你已经收益了100美元并还剩500,000开发币。在这种情况下你的购买价值就是负的,因为你的收益已经超过了一开始的购买价值。即使开发币的价格跌到0你也不会有损失,而一直会有至少100美元的收益。
 • 我这里的值不匹配实现和未实现的损益:
  和(未)实现盈利计算不同,所有的买入和卖出都在这里累加,以计算出每个货币的均值。
  因为是不同的计算,结果可能不同。
  为了能更好理解,分别显示买入和卖出可能会有帮助。
 • 价值好像是错的:
  请保证所有输入CoinTracking的买入和卖出时完整并且正确的。 如果买入货币遗失,会导致警告和结果计算的错误! (了解更多)。

你的货币的购买价值

共同显示
为 USD
共同显示
为BTC
分币种
显示为 USD
分币种
显示BTC

电子货币 Ø 购买价值
由你在此输入
当前卖出价值
当前市场价值
收益 / 损失
计算得到
  每1个电子货币   ∑ 所有电子货币 每1个电子货币   ∑ 所有电子货币 每1个电子货币 ∑ 所有电子货币 百分比  
BTC 2219.260747 $   6051.92 $ 3992.010000 $   10886.21 $ 1772.749253 $ 4834.29 $ 79.88%  
DASH 48.619214 $   50.00 $ 90.472559 $   93.04 $ 41.853345 $ 43.04 $ 86.08%  
ETH -563.182998 $   -3731.20 $ 136.090815 $   901.63 $ 699.273813 $ 4632.83 $ 124.16%  
LTC 49.610789 $   7417.18 $ 58.461669 $   8740.45 $ 8.850881 $ 1323.27 $ 17.84%  
XRP 0.427548 $   12826.43 $ 0.309740 $   9292.20 $ -0.117808 $ -3534.23 $ -27.55%  
[点击这里查看详细计算过程]

每种电子货币的余额信息


Nov 10,2018 - 15:25 131 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Nov 10,2018 - 14:25 131 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Nov 10,2018 - 14:25 131 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Nov 10,2018 - 14:25 131 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Nov 10,2018 - 14:25 131 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Nov 10,2018 - 14:25 131 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 02:00 169 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (30,3%) 损失: -23,23%
-604,00 USD


Oct 04,2018 - 02:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 02:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 02:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (30,3%) 损失: -23,23%
-604,00 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (30,3%) 损失: -23,23%
-604,00 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (30,3%) 损失: -23,23%
-604,00 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (30,3%) 损失: -23,23%
-604,00 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (30,3%) 损失: -23,23%
-604,00 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Oct 04,2018 - 00:00 169 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3992,01 $ = 399,20 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (35,3%) 损失: -26,07%
-140,80 USD


Jan 17,2018 - 00:00 429 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 8333,33 $ = 75,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3992,01 $ = 35,93 USD
如果价格涨至8333.33,将不会有损失 USD/BTC (108,8%) 损失: -52,10%
-39,07 USD


Jan 16,2018 - 23:00 429 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3992,01 $ = 35,93 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
35,93 USD


Jan 16,2018 - 23:00 429 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3992,01 $ = 35,93 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
35,93 USD


Jan 16,2018 - 23:00 429 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3992,01 $ = 35,93 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
35,93 USD


Jan 16,2018 - 23:00 429 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3992,01 $ = 35,93 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
35,93 USD


Jan 16,2018 - 23:00 429 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3992,01 $ = 35,93 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
35,93 USD


Jan 02,2018 - 00:00 444 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 13263,32 $ = 6631,66 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格涨至13263.32,将不会有损失 USD/BTC (232,2%) 损失: -69,90%
-4635,66 USD


Jan 01,2018 - 23:00 444 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1996,01 USD


Jan 01,2018 - 23:00 444 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1996,01 USD


Jan 01,2018 - 23:00 444 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1996,01 USD


Jan 01,2018 - 23:00 444 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1996,01 USD


Jan 01,2018 - 23:00 444 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3992,01 $ = 1996,01 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1996,01 USD


Dec 13,2017 - 00:00 464 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 14285,71 $ = 160,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3992,01 $ = 44,71 USD
如果价格涨至14285.71,将不会有损失 USD/BTC (257,9%) 损失: -72,06%
-115,29 USD


Dec 12,2017 - 23:00 464 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3992,01 $ = 44,71 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
44,71 USD


Dec 12,2017 - 23:00 464 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3992,01 $ = 44,71 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
44,71 USD


Dec 12,2017 - 23:00 464 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3992,01 $ = 44,71 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
44,71 USD


Dec 12,2017 - 23:00 464 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3992,01 $ = 44,71 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
44,71 USD


Dec 12,2017 - 23:00 464 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3992,01 $ = 44,71 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
44,71 USD


Nov 29,2017 - 00:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 9803,92 $ = 50,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3992,01 $ = 20,36 USD
如果价格涨至9803.92,将不会有损失 USD/BTC (145,6%) 损失: -59,28%
-29,64 USD


Nov 29,2017 - 00:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 8593,75 $ = 55,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3992,01 $ = 25,55 USD
如果价格涨至8593.75,将不会有损失 USD/BTC (115,3%) 损失: -53,55%
-29,45 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3992,01 $ = 25,55 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
25,55 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3992,01 $ = 20,36 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
20,36 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3992,01 $ = 25,55 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
25,55 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3992,01 $ = 20,36 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
20,36 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3992,01 $ = 25,55 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
25,55 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3992,01 $ = 20,36 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
20,36 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3992,01 $ = 25,55 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
25,55 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3992,01 $ = 20,36 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
20,36 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3992,01 $ = 20,36 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
20,36 USD


Nov 28,2017 - 23:00 478 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3992,01 $ = 25,55 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
25,55 USD


Nov 13,2017 - 00:00 494 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 5780,35 $ = 100,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3992,01 $ = 69,06 USD
如果价格涨至5780.35,将不会有损失 USD/BTC (44,8%) 损失: -30,94%
-30,94 USD


Nov 12,2017 - 23:00 494 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3992,01 $ = 69,06 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
69,06 USD


Nov 12,2017 - 23:00 494 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3992,01 $ = 69,06 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
69,06 USD


Nov 12,2017 - 23:00 494 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3992,01 $ = 69,06 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
69,06 USD


Nov 12,2017 - 23:00 494 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3992,01 $ = 69,06 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
69,06 USD


Nov 12,2017 - 23:00 494 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3992,01 $ = 69,06 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
69,06 USD


Nov 09,2017 - 00:00 498 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 6545,45 $ = 36,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3992,01 $ = 21,96 USD
如果价格涨至6545.45,将不会有损失 USD/BTC (64,0%) 损失: -39,01%
-14,04 USD


Nov 08,2017 - 23:00 498 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3992,01 $ = 21,96 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
21,96 USD


Nov 08,2017 - 23:00 498 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3992,01 $ = 21,96 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
21,96 USD


Nov 08,2017 - 23:00 498 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3992,01 $ = 21,96 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
21,96 USD


Nov 08,2017 - 23:00 498 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3992,01 $ = 21,96 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
21,96 USD


Nov 08,2017 - 23:00 498 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3992,01 $ = 21,96 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
21,96 USD