CoinTracking mobile
Your selected language 中文 is not fully translated. We recommend to use English or German instead.

你正在观看一段现场演示。免费注册 以开始使用。

arrow

平均购买价格

此页计算你所持有所有货币的平均购买价值。

和(未)实现盈利计算不同,所有的买入和卖出都在这里累加,以计算出每个货币的均值。


如何计算?


我们根据如下公式计算货币的平均价值:

购买1(比特币数量×买入价格)+ 购买2(比特币数量×买入价格)+...- 出售1(比特币数量×卖出价格)- ...

你货币的平均买入价格将与货币的当前价格进行计算和对比。
基于平均价格和当前价格,计算每种货币的损益。

平均买入价格和平均卖出价格也可以单独计算。这个页面上还能做什么事情?

 • 检查买入均价,市场当前价格以及所有货币的损益
 • 开始单独计算平均买入价格和平均卖出价格。
 • 开始所有计算,用USD或者BTC计价
 • 通过表格下面的链接来检查细节计算
 • 每个买入货币的列表。你能在损益页面的“所有交易未实现损益”的表格中找到更详细的列表。

可能的问题和解决方案

 • 为什么我的购买价值是负的:
  当你已经获利很多以至于不可能出现损失的时候,你的购买价值就会是负的。举例说明:你以100美元买入1,000,000开发币,一个星期后1,000,000开发币值400美元。你以200美元出售一半,这样你已经收益了100美元并还剩500,000开发币。在这种情况下你的购买价值就是负的,因为你的收益已经超过了一开始的购买价值。即使开发币的价格跌到0你也不会有损失,而一直会有至少100美元的收益。
 • 我这里的值不匹配实现和未实现的损益:
  和(未)实现盈利计算不同,所有的买入和卖出都在这里累加,以计算出每个货币的均值。
  因为是不同的计算,结果可能不同。
  为了能更好理解,分别显示买入和卖出可能会有帮助。
 • 价值好像是错的:
  请保证所有输入CoinTracking的买入和卖出时完整并且正确的。 如果买入货币遗失,会导致警告和结果计算的错误! (了解更多)。

你的货币的购买价值

共同显示
为 USD
共同显示
为BTC
分币种
显示为 USD
分币种
显示BTC

电子货币 Ø 购买价值
由你在此输入
当前卖出价值
当前市场价值
收益 / 损失
计算得到
  每1个电子货币   ∑ 所有电子货币 每1个电子货币   ∑ 所有电子货币 每1个电子货币 ∑ 所有电子货币 百分比  
BTC 2663.112897 $   6051.92 $ 3628.840000 $   8246.54 $ 965.727103 $ 2194.61 $ 36.26%  
DASH 58.343057 $   50.00 $ 71.038861 $   60.88 $ 12.695804 $ 10.88 $ 21.76%  
ETH -675.819598 $   -3731.20 $ 120.193422 $   663.59 $ 796.013020 $ 4394.79 $ 117.78%  
LTC 59.532946 $   7417.18 $ 31.122093 $   3877.49 $ -28.410853 $ -3539.69 $ -47.72%  
XRP 0.513057 $   12826.43 $ 0.322168 $   8054.21 $ -0.190889 $ -4772.22 $ -37.21%  
[点击这里查看详细计算过程]

每种电子货币的余额信息


Nov 10,2018 - 15:25 69 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Nov 10,2018 - 14:25 69 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Nov 10,2018 - 14:25 69 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Nov 10,2018 - 14:25 69 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Nov 10,2018 - 14:25 69 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 02:00 106 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (43,3%) 损失: -30,21%
-785,58 USD


Oct 04,2018 - 02:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 02:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 02:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (43,3%) 损失: -30,21%
-785,58 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (43,3%) 损失: -30,21%
-785,58 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (43,3%) 损失: -30,21%
-785,58 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5200,00 $ = 2600,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格涨至5200.00,将不会有损失 USD/BTC (43,3%) 损失: -30,21%
-785,58 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Oct 04,2018 - 00:00 106 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 5400,00 $ = 540,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,10000000 BTC @ 3628,84 $ = 362,88 USD
如果价格涨至5400.00,将不会有损失 USD/BTC (48,8%) 损失: -32,80%
-177,12 USD


Jan 17,2018 - 00:00 366 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 8333,33 $ = 75,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3628,84 $ = 32,66 USD
如果价格涨至8333.33,将不会有损失 USD/BTC (129,6%) 损失: -56,45%
-42,34 USD


Jan 16,2018 - 23:00 366 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3628,84 $ = 32,66 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
32,66 USD


Jan 16,2018 - 23:00 366 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3628,84 $ = 32,66 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
32,66 USD


Jan 16,2018 - 23:00 366 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3628,84 $ = 32,66 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
32,66 USD


Jan 16,2018 - 23:00 366 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00900000 BTC @ 3628,84 $ = 32,66 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
32,66 USD


Jan 02,2018 - 00:00 381 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 13263,32 $ = 6631,66 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格涨至13263.32,将不会有损失 USD/BTC (265,5%) 损失: -72,64%
-4817,24 USD


Jan 01,2018 - 23:00 381 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1814,42 USD


Jan 01,2018 - 23:00 381 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1814,42 USD


Jan 01,2018 - 23:00 381 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1814,42 USD


Jan 01,2018 - 23:00 381 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,50000000 BTC @ 3628,84 $ = 1814,42 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
1814,42 USD


Dec 13,2017 - 00:00 401 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 14285,71 $ = 160,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3628,84 $ = 40,64 USD
如果价格涨至14285.71,将不会有损失 USD/BTC (293,7%) 损失: -74,60%
-119,36 USD


Dec 12,2017 - 23:00 401 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3628,84 $ = 40,64 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
40,64 USD


Dec 12,2017 - 23:00 401 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3628,84 $ = 40,64 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
40,64 USD


Dec 12,2017 - 23:00 401 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3628,84 $ = 40,64 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
40,64 USD


Dec 12,2017 - 23:00 401 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01120000 BTC @ 3628,84 $ = 40,64 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
40,64 USD


Nov 29,2017 - 00:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 8593,75 $ = 55,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3628,84 $ = 23,22 USD
如果价格涨至8593.75,将不会有损失 USD/BTC (136,8%) 损失: -57,77%
-31,78 USD


Nov 29,2017 - 00:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 9803,92 $ = 50,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3628,84 $ = 18,51 USD
如果价格涨至9803.92,将不会有损失 USD/BTC (170,2%) 损失: -62,99%
-31,49 USD


Nov 28,2017 - 23:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3628,84 $ = 23,22 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
23,22 USD


Nov 28,2017 - 23:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3628,84 $ = 23,22 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
23,22 USD


Nov 28,2017 - 23:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3628,84 $ = 18,51 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
18,51 USD


Nov 28,2017 - 23:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3628,84 $ = 18,51 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
18,51 USD


Nov 28,2017 - 23:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3628,84 $ = 23,22 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
23,22 USD


Nov 28,2017 - 23:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3628,84 $ = 18,51 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
18,51 USD


Nov 28,2017 - 23:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00510000 BTC @ 3628,84 $ = 18,51 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
18,51 USD


Nov 28,2017 - 23:00 415 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00640000 BTC @ 3628,84 $ = 23,22 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
23,22 USD


Nov 13,2017 - 00:00 431 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 5780,35 $ = 100,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3628,84 $ = 62,78 USD
如果价格涨至5780.35,将不会有损失 USD/BTC (59,3%) 损失: -37,22%
-37,22 USD


Nov 12,2017 - 23:00 431 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3628,84 $ = 62,78 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
62,78 USD


Nov 12,2017 - 23:00 431 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3628,84 $ = 62,78 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
62,78 USD


Nov 12,2017 - 23:00 431 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3628,84 $ = 62,78 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
62,78 USD


Nov 12,2017 - 23:00 431 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,01730000 BTC @ 3628,84 $ = 62,78 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
62,78 USD


Nov 09,2017 - 00:00 435 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 6545,45 $ = 36,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3628,84 $ = 19,96 USD
如果价格涨至6545.45,将不会有损失 USD/BTC (80,4%) 损失: -44,56%
-16,04 USD


Nov 08,2017 - 23:00 435 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3628,84 $ = 19,96 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
19,96 USD


Nov 08,2017 - 23:00 435 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3628,84 $ = 19,96 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
19,96 USD


Nov 08,2017 - 23:00 435 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3628,84 $ = 19,96 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
19,96 USD


Nov 08,2017 - 23:00 435 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0,00000000 BTC @ 0,00 $ = 0,00 USD
目前 BTC 的价值: 0,00550000 BTC @ 3628,84 $ = 19,96 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100,0%) 收益: 0,00%
19,96 USD