CoinTracking mobile
Your selected language 中文 is not fully translated. We recommend to use English or German instead.

你正在观看一段现场演示。免费注册 以开始使用。

arrow

平均购买价格

此页计算你所持有所有货币的平均购买价值。

和(未)实现盈利计算不同,所有的买入和卖出都在这里累加,以计算出每个货币的均值。


如何计算?


我们根据如下公式计算货币的平均价值:

Buy 1 (BTC amount * purchase price) + Buy 2 (BTC amount * purchase price) + ... - Sale 1 (BTC amount * sales price) - ...

你货币的平均买入价格将与货币的当前价格进行计算和对比。
基于平均价格和当前价格,计算每种货币的损益。

平均买入价格和平均卖出价格也可以单独计算。这个页面上还能做什么事情?

 • 检查买入均价,市场当前价格以及所有货币的损益
 • 开始单独计算平均买入价格和平均卖出价格。
 • 开始所有计算,用USD或者BTC计价
 • 通过表格下面的链接来检查细节计算
 • 每个买入货币的列表。你能在损益页面的“所有交易未实现损益”的表格中找到更详细的列表。

可能的问题和解决方案

 • 为什么我的购买价值是负的:
  当你已经获利很多以至于不可能出现损失的时候,你的购买价值就会是负的。举例说明:你以100美元买入1,000,000开发币,一个星期后1,000,000开发币值400美元。你以200美元出售一半,这样你已经收益了100美元并还剩500,000开发币。在这种情况下你的购买价值就是负的,因为你的收益已经超过了一开始的购买价值。即使开发币的价格跌到0你也不会有损失,而一直会有至少100美元的收益。
 • 我这里的值不匹配实现和未实现的损益:
  和(未)实现盈利计算不同,所有的买入和卖出都在这里累加,以计算出每个货币的均值。
  因为是不同的计算,结果可能不同。
  为了能更好理解,分别显示买入和卖出可能会有帮助。
 • 价值好像是错的:
  请保证所有输入CoinTracking的买入和卖出时完整并且正确的。 如果买入货币遗失,会导致警告和结果计算的错误! (了解更多)。

你的货币的购买价值

共同显示
为 USD
共同显示
为BTC
分币种
显示为 USD
分币种
显示BTC

电子货币 Ø 购买价值
由你在此输入
当前卖出价值
当前市场价值
收益 / 损失
计算得到
  每1个电子货币   ∑ 所有电子货币 每1个电子货币   ∑ 所有电子货币 每1个电子货币 ∑ 所有电子货币 百分比  
AVAL 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
BINANCE 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
CARDANO 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
CH-LINK 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
POKADOT 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
POLKADOT 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
POLYGON 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
SOLANA 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
T-MC-DAO 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
TETHER 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
THETER 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
UNSWAP 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
USDCOIN 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
VERCHAIN 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
W-BTC 过低   过低 0.000000 $   0.00 $ 过低 过低 过低  
BTC 1564.669308 $   24000.00 $ 28219.430000 $   432849.50 $ 26654.760692 $ 408849.50 $ 1703.54%  
ADA 0.000000 $   0.00 $ 0.365831 $   1.26 $ 0.365831 $ 1.26 $ 0.00%  
ALGO 0.000000 $   0.00 $ 0.216046 $   1365.96 $ 0.216046 $ 1365.96 $ 0.00%  
BUSD 0.000000 $   0.00 $ 1.000464 $   -50.02 $ 1.000464 $ -50.02 $ 0.00%  
DAG 0.000000 $   0.00 $ 0.048020 $   1795.23 $ 0.048020 $ 1795.23 $ 0.00%  
DAI 0.000000 $   0.00 $ 0.999025 $   723.85 $ 0.999025 $ 723.85 $ 0.00%  
DARK 0.000000 $   0.00 $ 16.510308 $   75.96 $ 16.510308 $ 75.96 $ 0.00%  
DASH 0.000000 $   0.00 $ 63.022306 $   21.60 $ 63.022306 $ 21.60 $ 0.00%  
DOGE 0.000000 $   0.00 $ 0.076227 $   6815.51 $ 0.076227 $ 6815.51 $ 0.00%  
EGLD3 0.000000 $   0.00 $ 43.716552 $   87.43 $ 43.716552 $ 87.43 $ 0.00%  
ETH 0.000000 $   0.00 $ 1809.444497 $   5616.10 $ 1809.444497 $ 5616.10 $ 0.00%  
HOOK 0.000000 $   0.00 $ 1.938318 $   -907.71 $ 1.938318 $ -907.71 $ 0.00%  
LITE 0.000000 $   0.00 $ 0.352173 $   1.34 $ 0.352173 $ 1.34 $ 0.00%  
LSS 0.000000 $   0.00 $ 0.201248 $   255.67 $ 0.201248 $ 255.67 $ 0.00%  
LTC 0.000000 $   0.00 $ 94.452070 $   4897.89 $ 94.452070 $ 4897.89 $ 0.00%  
MDX3 0.000000 $   0.00 $ 0.008702 $   -435.10 $ 0.008702 $ -435.10 $ 0.00%  
SHIBA 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $   0.00 $ 0.000000 $ 0.00 $ 0.00%  
STAR 0.000000 $   0.00 $ 0.000199 $   0.00 $ 0.000199 $ 0.00 $ 0.00%  
TRON 0.000000 $   0.00 $ 1.033960 $   747.05 $ 1.033960 $ 747.05 $ 0.00%  
USDT 0.000000 $   0.00 $ 1.000000 $   -1998.14 $ 1.000000 $ -1998.14 $ 0.00%  
VET 0.000000 $   0.00 $ 0.023873 $   9.56 $ 0.023873 $ 9.56 $ 0.00%  
XRP 0.000000 $   0.00 $ 0.432559 $   4335.76 $ 0.432559 $ 4335.76 $ 0.00%  
[点击这里查看详细计算过程]

每种电子货币的余额信息


Mar 21,2023 - 21:37 2 天前
买入: 10.00 BTC 卖出: 1.00 ETH
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 10.00000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 282194.30 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
282194.30 USD


Mar 19,2023 - 15:44 4 天前
充值: 1.00 BTC


Mar 18,2023 - 20:34 5 天前
买入: 0.00 BTC 卖出: 0.00 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00000240 BTC @ 28219.43000000 $ = 0.07 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
0.07 USD


Mar 18,2023 - 20:10 5 天前
买入: 0.00 BTC 卖出: 0.00 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00002500 BTC @ 28219.43000000 $ = 0.71 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
0.71 USD


Mar 18,2023 - 18:05 5 天前
买入: 0.00 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00384714 BTC @ 28219.43000000 $ = 108.56 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
108.56 USD


Mar 18,2023 - 17:08 5 天前
提币: 0.01 BTC


Mar 17,2023 - 07:25 7 天前
买入: 0.00 BTC 卖出: 0.00 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00256970 BTC @ 28219.43000000 $ = 72.52 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
72.52 USD


Mar 17,2023 - 06:57 7 天前
买入: 0.00 BTC 卖出: 0.00 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00270000 BTC @ 28219.43000000 $ = 76.19 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
76.19 USD


Mar 14,2023 - 09:41 9 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 0.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.01080000 BTC @ 28219.43000000 $ = 304.77 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
304.77 USD


Mar 13,2023 - 10:59 10 天前
买入: 1.00 BTC 卖出: 20000.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 1.00000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 28219.43 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
28219.43 USD


Mar 11,2023 - 07:56 13 天前
买入: 0.28 BTC 卖出: 0.00 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.27964970 BTC @ 28219.43000000 $ = 7891.56 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
7891.56 USD


Mar 10,2023 - 19:31 13 天前
买入: 0.28 BTC 卖出: 0.00 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.27964970 BTC @ 28219.43000000 $ = 7891.56 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
7891.56 USD


Mar 10,2023 - 17:52 13 天前
买入: 0.27 BTC 卖出: 0.00 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.27296497 BTC @ 28219.43000000 $ = 7702.92 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
7702.92 USD


Mar 10,2023 - 17:52 13 天前
买入: 0.28 BTC 卖出: 0.00 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.27964970 BTC @ 28219.43000000 $ = 7891.56 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
7891.56 USD


Mar 10,2023 - 17:52 13 天前
买入: 0.28 BTC 卖出: 0.00 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.27964970 BTC @ 28219.43000000 $ = 7891.56 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
7891.56 USD


Mar 06,2023 - 19:37 17 天前
充值: 0.27 BTC


Mar 06,2023 - 01:23 18 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 408.00 USDT
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.01824000 BTC @ 28219.43000000 $ = 514.72 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
514.72 USD


Mar 05,2023 - 18:53 18 天前
买入: 1.00 BTC 卖出: 23000.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 23000.00000000 $ = 23000.00 USD
目前 BTC 的价值: 1.00000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 28219.43 USD
如果价格跌至23000.00,将不会有收益 USD/BTC (-18.5%) 收益: 22.69%
5219.43 USD


Mar 04,2023 - 14:59 19 天前
买入: 1.50 BTC 卖出: 0.50 BTC
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 1.50000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 42329.15 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
42329.15 USD


Nov 10,2018 - 14:25 1594 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5400.00000000 $ = 540.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.10000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 2821.94 USD
如果价格跌至5400.00,将不会有收益 USD/BTC (-80.9%) 收益: 422.58%
2281.94 USD


Nov 10,2018 - 14:25 1594 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5400.00000000 $ = 540.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.10000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 2821.94 USD
如果价格跌至5400.00,将不会有收益 USD/BTC (-80.9%) 收益: 422.58%
2281.94 USD


Oct 04,2018 - 00:00 1632 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5400.00000000 $ = 540.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.10000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 2821.94 USD
如果价格跌至5400.00,将不会有收益 USD/BTC (-80.9%) 收益: 422.58%
2281.94 USD


Oct 04,2018 - 00:00 1632 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5400.00000000 $ = 540.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.10000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 2821.94 USD
如果价格跌至5400.00,将不会有收益 USD/BTC (-80.9%) 收益: 422.58%
2281.94 USD


Oct 04,2018 - 00:00 1632 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5400.00000000 $ = 540.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.10000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 2821.94 USD
如果价格跌至5400.00,将不会有收益 USD/BTC (-80.9%) 收益: 422.58%
2281.94 USD


Oct 04,2018 - 00:00 1632 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5400.00000000 $ = 540.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.10000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 2821.94 USD
如果价格跌至5400.00,将不会有收益 USD/BTC (-80.9%) 收益: 422.58%
2281.94 USD


Oct 04,2018 - 00:00 1632 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5200.00000000 $ = 2600.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.50000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 14109.72 USD
如果价格跌至5200.00,将不会有收益 USD/BTC (-81.6%) 收益: 442.68%
11509.72 USD


Oct 04,2018 - 00:00 1632 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5400.00000000 $ = 540.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.10000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 2821.94 USD
如果价格跌至5400.00,将不会有收益 USD/BTC (-80.9%) 收益: 422.58%
2281.94 USD


Oct 04,2018 - 00:00 1632 天前
买入: 0.10 BTC 卖出: 540.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5400.00000000 $ = 540.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.10000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 2821.94 USD
如果价格跌至5400.00,将不会有收益 USD/BTC (-80.9%) 收益: 422.58%
2281.94 USD


Oct 04,2018 - 00:00 1632 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 2600.00 USD
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 5200.00000000 $ = 2600.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.50000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 14109.72 USD
如果价格跌至5200.00,将不会有收益 USD/BTC (-81.6%) 收益: 442.68%
11509.72 USD


Jan 16,2018 - 23:00 1892 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00900000 BTC @ 28219.43000000 $ = 253.97 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
253.97 USD


Jan 16,2018 - 23:00 1892 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 75.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00900000 BTC @ 28219.43000000 $ = 253.97 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
253.97 USD


Jan 01,2018 - 23:00 1907 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.50000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 14109.72 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
14109.72 USD


Jan 01,2018 - 23:00 1907 天前
买入: 0.50 BTC 卖出: 6631.66 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.50000000 BTC @ 28219.43000000 $ = 14109.72 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
14109.72 USD


Dec 12,2017 - 23:00 1927 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.01120000 BTC @ 28219.43000000 $ = 316.06 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
316.06 USD


Dec 12,2017 - 23:00 1927 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 160.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.01120000 BTC @ 28219.43000000 $ = 316.06 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
316.06 USD


Nov 28,2017 - 23:00 1941 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00640000 BTC @ 28219.43000000 $ = 180.60 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
180.60 USD


Nov 28,2017 - 23:00 1941 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 55.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00640000 BTC @ 28219.43000000 $ = 180.60 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
180.60 USD


Nov 28,2017 - 23:00 1941 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00510000 BTC @ 28219.43000000 $ = 143.92 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
143.92 USD


Nov 28,2017 - 23:00 1941 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 50.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00510000 BTC @ 28219.43000000 $ = 143.92 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
143.92 USD


Nov 12,2017 - 23:00 1957 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.01730000 BTC @ 28219.43000000 $ = 488.20 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
488.20 USD


Nov 12,2017 - 23:00 1957 天前
买入: 0.02 BTC 卖出: 100.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.01730000 BTC @ 28219.43000000 $ = 488.20 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
488.20 USD


Nov 08,2017 - 23:00 1961 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00550000 BTC @ 28219.43000000 $ = 155.21 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
155.21 USD


Nov 08,2017 - 23:00 1961 天前
买入: 0.01 BTC 卖出: 36.00 EUR
交易时 BTC 的价值: 0.00000000 BTC @ 0.00000000 $ = 0.00 USD
目前 BTC 的价值: 0.00550000 BTC @ 28219.43000000 $ = 155.21 USD
如果价格跌至0.00,将不会有收益 USD/BTC (-100.0%) 收益: 0.00%
155.21 USD