CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Báo cáo Short & Long / Coins miễn thuế hoặc đặc quyền về thuế

Tính toán tài sản dài hạn và ngắn hạn còn lại cho một ngày và khoảng thời gian cụ thể.


Coins đã thuộc quyền sở hữu của bạn trong hơn một năm được hiển thị trong phần "Long" bảng và có thể được bán miễn thuế hoặc ở mức thuế giảm (tùy thuộc vào luật thuế của quốc gia bạn) vào ngày được chỉ định.

Coins chưa đạt đến thời hạn nắm giữ, xuất hiện trong bảng "Short" và chịu thuế đầy đủ vào ngày được chỉ định. Bạn có thể muốn đợi với việc bán những coins này.

Tổng khối lượng dài hạn và ngắn hạn của tất cả tài sản (được chuyển đổi bằng BTC) trong khoảng thời gian một năm kể từ hôm nay

Đang tính toán dữ liệu biểu đồ...
Chọn một ngày:
Chọn một phương pháp:
reloading Đang tải lại...
(?)
Tất cả các giao dịch chịu thuế:
Tính toán tất cả các giao dịch bao gồm tất cả đầu vào chịu thuế & đầu ra chẳng hạn như mining, quà tặng, chi tiêu, quyên góp, tổn thất và tiền bị đánh cắp/hack.
Đây là cài đặt được đề xuất và tính toán tất cả các giao dịch chịu thuế theo cách tương tự như Báo cáo Thuế.

Tất cả các giao dịch (bao gồm cả tách depot):
Cách tính tương tự như trên, nhưng với bật tách depot.
Bằng cách kích hoạt tách depot, tất cả các sàn giao dịch và ví được coi là depot riêng (lô thuế).
Vui lòng đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền nạp và tiền rút giữa các giao dịch/ví được đặt hoàn chỉnh và chính xác trong tài khoản CoinTracking của bạn khi bật cài đặt này.
Đây là cài đặt được đề xuất nếu bạn đang sử dụng phân tách depot cho Báo cáo Thuế của mình.

Chỉ giao dịch:
Dữ liệu chỉ được tính từ giao dịch của bạn.

CoinTracking · Chart

Tinh toàn dài

Những Coins này có thể được bán với mức thuế giảm hoặc hoàn toàn miễn thuế kể từ ngày được chỉ định.
23.04.2024
hôm nay
23.06.2024
+2 tháng
23.08.2024
+4 tháng
23.10.2024
+6 tháng
23.12.2024
+8 tháng
23.02.2025
+10 tháng
23.04.2025
+12 tháng
Long:
8.35404193BTC
150.80000000CHO
1.02840000DASH
77.87496880DOGE
64.99211000ETH
149.50740000LTC
600.00000000NEO
35.72000000SUSD
3.00000000XAU
30000.00000000XRP
Long:
8.35404193BTC
150.80000000CHO
1.02840000DASH
77.87496880DOGE
64.99211000ETH
149.50740000LTC
600.00000000NEO
35.72000000SUSD
3.00000000XAU
30000.00000000XRP
Long:
8.35404193BTC
150.80000000CHO
1.02840000DASH
77.87496880DOGE
64.99211000ETH
149.50740000LTC
600.00000000NEO
35.72000000SUSD
3.00000000XAU
30000.00000000XRP
Long:
8.35404193BTC
150.80000000CHO
1.02840000DASH
77.87496880DOGE
64.99211000ETH
149.50740000LTC
600.00000000NEO
35.72000000SUSD
3.00000000XAU
30000.00000000XRP
Long:
8.35404193BTC
150.80000000CHO
1.02840000DASH
77.87496880DOGE
64.99211000ETH
149.50740000LTC
600.00000000NEO
35.72000000SUSD
3.00000000XAU
30000.00000000XRP
Long:
8.35404193BTC
150.80000000CHO
1.02840000DASH
77.87496880DOGE
64.99211000ETH
149.50740000LTC
600.00000000NEO
35.72000000SUSD
3.00000000XAU
30000.00000000XRP
Long:
521.44404193BTC
150.80000000CHO
1.02840000DASH
77.87496880DOGE
69.99211000ETH
10000000.00000000LOAF
149.50740000LTC
600.00000000NEO
41.88900000SATS
35.72000000SUSD
9.74000000TRB
170.33000000USDC
3.00000000XAU
30000.00000000XRP
2.01607688ZETA


Tính toàn ngắn

Những đồng tiền này hoàn toàn phải chịu thuế cho đến ngày được chỉ định.
23.04.2024
hôm nay
23.06.2024
+2 tháng
23.08.2024
+4 tháng
23.10.2024
+6 tháng
23.12.2024
+8 tháng
23.02.2025
+10 tháng
23.04.2025
+12 tháng
Short:
513.09000000BTC
5.00000000ETH
10000000.00000000LOAF
41.88900000SATS
9.74000000TRB
170.33000000USDC
2.01607688ZETA
Short:
513.09000000BTC
5.00000000ETH
10000000.00000000LOAF
41.88900000SATS
9.74000000TRB
170.33000000USDC
2.01607688ZETA
Short:
513.09000000BTC
5.00000000ETH
10000000.00000000LOAF
41.88900000SATS
9.74000000TRB
170.33000000USDC
2.01607688ZETA
Short:
513.09000000BTC
5.00000000ETH
10000000.00000000LOAF
41.88900000SATS
9.74000000TRB
170.33000000USDC
2.01607688ZETA
Short:
513.09000000BTC
5.00000000ETH
10000000.00000000LOAF
41.88900000SATS
9.74000000TRB
170.33000000USDC
2.01607688ZETA
Short:
513.09000000BTC
5.00000000ETH
10000000.00000000LOAF
41.88900000SATS
9.74000000TRB
170.33000000USDC
2.01607688ZETA
Short: