CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Báo cáo Short & Long / Coins miễn thuế hoặc đặc quyền về thuế

Tính toán tài sản dài hạn và ngắn hạn còn lại cho một ngày và khoảng thời gian cụ thể.


Coins đã thuộc quyền sở hữu của bạn trong hơn một năm được hiển thị trong phần "Long" bảng và có thể được bán miễn thuế hoặc ở mức thuế giảm (tùy thuộc vào luật thuế của quốc gia bạn) vào ngày được chỉ định.

Coins chưa đạt đến thời hạn nắm giữ, xuất hiện trong bảng "Short" và chịu thuế đầy đủ vào ngày được chỉ định. Bạn có thể muốn đợi với việc bán những coins này.

Tổng khối lượng dài hạn và ngắn hạn của tất cả tài sản (được chuyển đổi bằng BTC) trong khoảng thời gian một năm kể từ hôm nay

Đang tính toán dữ liệu biểu đồ...
Chọn một ngày:
Chọn một phương pháp:
reloading Đang tải lại...
(?)
Tất cả các giao dịch chịu thuế:
Tính toán tất cả các giao dịch bao gồm tất cả đầu vào chịu thuế & đầu ra chẳng hạn như mining, quà tặng, chi tiêu, quyên góp, tổn thất và tiền bị đánh cắp/hack.
Đây là cài đặt được đề xuất và tính toán tất cả các giao dịch chịu thuế theo cách tương tự như Báo cáo Thuế.

Tất cả các giao dịch (bao gồm cả tách depot):
Cách tính tương tự như trên, nhưng với bật tách depot.
Bằng cách kích hoạt tách depot, tất cả các sàn giao dịch và ví được coi là depot riêng (lô thuế).
Vui lòng đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền nạp và tiền rút giữa các giao dịch/ví được đặt hoàn chỉnh và chính xác trong tài khoản CoinTracking của bạn khi bật cài đặt này.
Đây là cài đặt được đề xuất nếu bạn đang sử dụng phân tách depot cho Báo cáo Thuế của mình.

Chỉ giao dịch:
Dữ liệu chỉ được tính từ giao dịch của bạn.

CoinTracking · Chart

Tinh toàn dài

Những Coins này có thể được bán với mức thuế giảm hoặc hoàn toàn miễn thuế kể từ ngày được chỉ định.
20.03.2023
hôm nay
20.05.2023
+2 tháng
20.07.2023
+4 tháng
20.09.2023
+6 tháng
20.11.2023
+8 tháng
20.01.2024
+10 tháng
20.03.2024
+12 tháng
Long:
0.90885639BTC
0.17140000DASH
10.82377100ETH
24.91790000LTC
100.00000000NEO
0.50000000XAU
4988.99171000XRP
Long:
0.90885639BTC
0.17140000DASH
10.82377100ETH
24.91790000LTC
100.00000000NEO
0.50000000XAU
4988.99171000XRP
Long:
0.90885639BTC
0.17140000DASH
10.82377100ETH
24.91790000LTC
100.00000000NEO
0.50000000XAU
4988.99171000XRP
Long:
0.90885639BTC
0.17140000DASH
10.82377100ETH
24.91790000LTC
100.00000000NEO
0.50000000XAU
4988.99171000XRP
Long:
0.90885639BTC
0.17140000DASH
10.82377100ETH
24.91790000LTC
100.00000000NEO
0.50000000XAU
4988.99171000XRP
Long:
0.90885639BTC
10000.00000000DAG
0.17140000DASH
10.82377100ETH
24.91790000LTC
100.00000000NEO
0.50000000XAU
4988.99171000XRP
Long:
3.43700000ADA
6322.56021000ALGO
0.97976000AVAL
9370.00000000BINANCE
5.83860440BTC
77.35944000CARDANO
1.34350000CH-LINK
37384.72360000DAG
724.55737000DAI
2.84110000DARK
0.17140000DASH
89411.35000000DOGE
2.00000000EGLD3
12.99957100ETH
31.70000000HOOK
3.80871970LITE
1270.43370000LSS
24.91790000LTC
100.00000000NEO
213.10000000POKADOT
0.95310000POLKADOT
54.63760000POLYGON
0.84961000SHIBA
96.48000000SOLANA
0.74911000STAR
0.05590400T-MC-DAO
2500.94947000TETHER
722.50965000TRON
1.47200000UNSWAP
2401.55000000USDCOIN
1000.04690000USDT
1.95965000VERCHAIN
400.49978000VET
0.00002035W-BTC
0.50000000XAU
5034.52171000XRP


Tính toàn ngắn

Những đồng tiền này hoàn toàn phải chịu thuế cho đến ngày được chỉ định.
20.03.2023
hôm nay
20.05.2023
+2 tháng
20.07.2023
+4 tháng
20.09.2023
+6 tháng
20.11.2023
+8 tháng
20.01.2024
+10 tháng
20.03.2024
+12 tháng
Short:
3.43700000ADA
6322.56021000ALGO
0.97976000AVAL
9370.00000000BINANCE
4.92974801BTC
77.35944000CARDANO
1.34350000CH-LINK
37384.72360000DAG
724.55737000DAI
2.84110000DARK
89411.35000000DOGE
2.00000000EGLD3
2.17580000ETH
31.70000000HOOK
3.80871970LITE
1270.43370000LSS
213.10000000POKADOT
0.95310000POLKADOT
54.63760000POLYGON
0.84961000SHIBA
96.48000000SOLANA
0.74911000STAR
0.05590400T-MC-DAO
2500.94947000TETHER
722.50965000TRON
1.47200000UNSWAP
2401.55000000USDCOIN
1000.04690000USDT
1.95965000VERCHAIN
400.49978000VET
0.00002035W-BTC
45.53000000XRP
Short:
3.43700000ADA
6322.56021000ALGO
0.97976000AVAL
9370.00000000BINANCE
4.92974801BTC
77.35944000CARDANO
1.34350000CH-LINK
37384.72360000DAG
724.55737000DAI
2.84110000DARK
89411.35000000DOGE
2.00000000EGLD3
2.17580000ETH
31.70000000HOOK
3.80871970LITE
1270.43370000LSS
213.10000000POKADOT
0.95310000POLKADOT
54.63760000POLYGON
0.84961000SHIBA
96.48000000SOLANA
0.74911000STAR
0.05590400T-MC-DAO
2500.94947000TETHER
722.50965000TRON
1.47200000UNSWAP
2401.55000000USDCOIN
1000.04690000USDT
1.95965000VERCHAIN
400.49978000VET
0.00002035W-BTC
45.53000000XRP
Short:
3.43700000ADA
6322.56021000ALGO
0.97976000AVAL
9370.00000000BINANCE
4.92974801BTC
77.35944000CARDANO
1.34350000CH-LINK
37384.72360000DAG
724.55737000DAI
2.84110000DARK
89411.35000000DOGE
2.00000000EGLD3
2.17580000ETH
31.70000000HOOK
3.80871970LITE
1270.43370000LSS
213.10000000POKADOT
0.95310000POLKADOT
54.63760000POLYGON
0.84961000SHIBA
96.48000000SOLANA
0.74911000STAR
0.05590400T-MC-DAO
2500.94947000TETHER
722.50965000TRON
1.47200000UNSWAP
2401.55000000USDCOIN
1000.04690000USDT
1.95965000VERCHAIN
400.49978000VET
0.00002035W-BTC
45.53000000XRP
Short:
3.43700000ADA
6322.56021000ALGO
0.97976000AVAL
9370.00000000BINANCE
4.92974801BTC
77.35944000CARDANO
1.34350000CH-LINK
37384.72360000DAG
724.55737000DAI
2.84110000DARK
89411.35000000DOGE
2.00000000EGLD3
2.17580000ETH
31.70000000HOOK
3.80871970LITE
1270.43370000LSS
213.10000000POKADOT
0.95310000POLKADOT
54.63760000POLYGON
0.84961000SHIBA
96.48000000SOLANA
0.74911000STAR
0.05590400T-MC-DAO
2500.94947000TETHER
722.50965000TRON
1.47200000UNSWAP
2401.55000000USDCOIN
1000.04690000USDT
1.95965000VERCHAIN
400.49978000VET
0.00002035W-BTC
45.53000000XRP
Short:
3.43700000ADA
6322.56021000ALGO
0.97976000AVAL
9370.00000000BINANCE
4.92974801BTC
77.35944000CARDANO
1.34350000CH-LINK
37384.72360000DAG
724.55737000DAI
2.84110000DARK
89411.35000000DOGE
2.00000000EGLD3
2.17580000ETH
31.70000000HOOK
3.80871970LITE
1270.43370000LSS
213.10000000POKADOT
0.95310000POLKADOT
54.63760000POLYGON
0.84961000SHIBA
96.48000000SOLANA
0.74911000STAR
0.05590400T-MC-DAO
2500.94947000TETHER
722.50965000TRON
1.47200000UNSWAP
2401.55000000USDCOIN
1000.04690000USDT
1.95965000VERCHAIN
400.49978000VET
0.00002035W-BTC
45.53000000XRP
Short:
3.43700000ADA
6322.56021000ALGO
0.97976000AVAL
9370.00000000BINANCE
4.92974801BTC
77.35944000CARDANO
1.34350000CH-LINK
27384.72360000DAG
724.55737000DAI
2.84110000DARK
89411.35000000DOGE
2.00000000EGLD3
2.17580000ETH
31.70000000HOOK
3.80871970LITE
1270.43370000LSS
213.10000000POKADOT
0.95310000POLKADOT
54.63760000POLYGON
0.84961000SHIBA
96.48000000SOLANA
0.74911000STAR
0.05590400T-MC-DAO
2500.94947000TETHER
722.50965000TRON
1.47200000UNSWAP
2401.55000000USDCOIN
1000.04690000USDT
1.95965000VERCHAIN
400.49978000VET
0.00002035W-BTC
45.53000000XRP
Short: