CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Coins theo Sàn giao dịch

Vị trí của tất cả đồng Coins, tài sản và tiền tệ của bạn cùng với số lượng và giá trị của chúng theo Sàn giao dịch hoặc Trade-Group. Trade-Group có thể được thiết lập trên trang Enter Coins bằng cách chuyển chế độ xem bảng sang "Mở rộng".

CoinTracking · Chart

Coins được nhóm theo Sàn giao dịch

Lọc (58/58)
 • Loại giao dịch (40/40)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Giao dịch đến
 •  
 • Giao dịch đi
 •  
 • Sàn giao dịch (16/16)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Nhóm (2/2)
 • chọn tất cả | bỏ chọn tất cả
 • Khoảng thời gian (tất cả)
 • xóa bộ lọc ngày
 • Ngày bắt đầu:
 •  
 • Ngày cuối:


EUR (Euro) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịch Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


GBP (British Pound) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịch Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC


USD (US Dollar) theo Giao dịch

Số tiền (Số lượng) Sàn giao dịch Giá trị lúc giao dịch
trong USD
Giá trị lúc giao dịch
trong BTC
Giá trị hiện tại
trong USD
Giá trị hiện tại
trong BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC

Tổng giá trị

Coin # của Sàn giao dịch Giá trị lúc giao dịch trong USD Giá trị lúc giao dịch trong BTC Giá trị hiện tại trong USD Giá trị hiện tại trong BTC
EUR 0 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
GBP 0 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
USD 0 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC
TỔNG SỐ: 0.00 USD 0.00000000 BTC 0.00 USD 0.00000000 BTC