CoinTracking mobile

Đăng kí miễn phí để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng.

arrow

Thống kê người dùng

Số Bitcoin hoặc tiền tệ trung bình của mỗi người dùng, tổng giá trị trung bình và lãi hoặc lỗ, được tính từ dữ liệu của 1,568,744 người dùng CoinTracking.

Bạn có thể in hoặc xuất biểu đồ (PNG, JPG, PDF, SVG) bằng cách nhấp vào biểu tượng ở góc trên cùng bên phải.

CoinTracking · Chart

Số Bitcoin mỗi người dùng

Tỷ lệ phần trăm người dùng theo số Bitcoin trong danh mục đầu tư của họ (Trung bình một người dùng có bao nhiêu Bitcoin?)

Data from CoinTracking User Statistics with 1568744 users (29 Feb 2024) | Source: CoinTracking.info
  Hiển thị lịch sử ngày qua dưới dạng bảng
CoinTracking · Chart

Giá trị của tất cả các đồng Coins trong danh mục đầu tư

Tỷ lệ phần trăm người dùng theo tổng giá trị của tất cả Coins trong danh mục đầu tư của họ (Tất cả Coins của người dùng có giá trị bao nhiêu tính bằng EUR?) Hiển thị tất cả dữ liệu bằng USD

Data from CoinTracking User Statistics with 1568744 users (29 Feb 2024) | Source: CoinTracking.info
  Hiển thị lịch sử ngày qua dưới dạng bảng  
CoinTracking · Chart

Tổng Giá trị Tài khoản của danh mục đầu tư

Tỷ lệ phần trăm người dùng theo tổng giá trị tài khoản (Giá trị của tất cả Coins + tiền tệ + hàng hóa tính bằng EUR?) Hiển thị tất cả dữ liệu bằng USD

Data from CoinTracking User Statistics with 1568744 users (29 Feb 2024) | Source: CoinTracking.info
  Hiển thị lịch sử ngày qua dưới dạng bảng  
CoinTracking · Chart

Tỷ lệ phần trăm của tất cả các giao dịch theo Khối lượng giao dịch

Phân tích tỷ lệ phần trăm theo Khối lượng giao dịch trong 3 tháng qua

Tỷ lệ phần trăm của tất cả các giao dịch theo Số tiền của giao dịch

Phân tích tỷ lệ phần trăm theo Số tiền giao dịch trong 3 tháng qua

   
  Fiat  Bitcoin  Altcoins  Hàng hóa      Fiat  Bitcoin  Altcoins  Hàng hóa 
3 tháng qua            3 tháng qua         
Phần trăm tổng khối lượng (giao dịch mua)  15.43%  56.90%  27.66%  0.01%    Phần trăm tổng số giao dịch (mua)  8.41%  41.76%  49.83%  0.00% 
Phần trăm tổng khối lượng (giao dịch bán)  16.07%  59.46%  24.47%  0.01%    Phần trăm tổng số giao dịch (bán)  13.67%  51.40%  34.94%  0.00% 
Phần trăm tổng khối lượng (tổng)  15.75%  58.17%  26.07%  0.01%    Phần trăm tổng số giao dịch (tổng)  11.04%  46.58%  42.38%  0.00% 
                     
12 tháng qua            12 tháng qua         
Phần trăm tổng khối lượng (giao dịch mua)  10.81%  69.68%  19.50%  0.01%    Phần trăm tổng số giao dịch (mua)  6.45%  41.71%  51.84%  0.00% 
Phần trăm tổng khối lượng (giao dịch bán)  13.10%  68.42%  18.47%  0.00%    Phần trăm tổng số giao dịch (bán)  21.69%  44.47%  33.84%  0.00% 
Phần trăm tổng khối lượng (tổng)  11.95%  69.05%  18.99%  0.01%    Phần trăm tổng số giao dịch (tổng)  14.07%  43.09%  42.84%  0.00% 
                     
Tất cả dữ liệu (kể từ tháng 4 năm 2013)            Tất cả dữ liệu (kể từ tháng 4 năm 2013)         
Phần trăm tổng khối lượng (giao dịch mua)  17.48%  71.98%  10.50%  0.04%    Phần trăm tổng số giao dịch (mua)  13.86%  42.82%  43.31%  0.00% 
Phần trăm tổng khối lượng (giao dịch bán)  19.58%  70.67%  9.74%  0.01%    Phần trăm tổng số giao dịch (bán)  25.61%  44.75%  29.64%  0.00% 
Phần trăm tổng khối lượng (tổng)  18.53%  71.33%  10.12%  0.02%    Phần trăm tổng số giao dịch (tổng)  19.74%  43.79%  36.48%  0.00% 
CoinTracking · Chart

Top 50 Coins theo giá trị

Tỷ lệ phần trăm phân phối coins trên tất cả các danh mục CoinTracking (theo giá trị)

Tuyến tính Lôgarit
Data from CoinTracking User Statistics with 1568744 users (29 Feb 2024) | Source: CoinTracking.info
   
CoinTracking · Chart

Top 50 Coins được sở hữu

Tỷ lệ phần trăm phân phối Coins trên tất cả các danh mục CoinTracking (do người dùng sở hữu)

Tuyến tính Lôgarit
Data from CoinTracking User Statistics with 1568744 users (29 Feb 2024) | Source: CoinTracking.info
   
CoinTracking · Chart

Phân phối lịch sử của Bitcoin

Phân phối Bitcoin (BTC) theo tổng giá trị và theo người dùng CoinTracking đang nắm giữ coin đó

Data from CoinTracking User Statistics with 1568744 users (29 Feb 2024) | Source: CoinTracking.info