CoinTracking mobile

Bạn đang xem bản demo trực tiếp. Đăng kí miễn phí để bắt đầu.

arrow

Xuất Giao dịch

Tại đây, bạn có thể xuất tất cả các giao dịch của mình dưới dạng HTML, XML và JSON.

Xuất HTML

Xuất giao dịch của bạn thành HTML từ đó bạn có thể lưu, in hoặc chuyển đổi thành PDF

Dữ liệu cá nhân chỉ dành cho xuất một lần và sẽ không được lưu.


Giai đoạn: từ [x] cho đến khi [x]
Cách trình bày:
Dữ liệu:

Tên:
Địa chỉ:
Mã Bưu Chính:
Thành phố:
Quốc gia:
Thông tin bổ sung (số thuế, điện thoại, ghi chú, v.v.)

Xuất XML

Xuất ở định dạng XML.


khoảng thời gian từ:
[x]
khoảng thời gian tới:
[x]Nâng cấp lên CoinTracking Không giới hạn để sử dụng bản xuất này

Xuất JSON

Xuất ở định dạng JSON.


khoảng thời gian từ:
[x]
khoảng thời gian tới:
[x]Nâng cấp lên CoinTracking Không giới hạn để sử dụng bản xuất này